ÁSZF

A UnderArmour.hu webáruház általános szerződési feltételei

1. Bevezető rendelkezések

1.1.A USRetail CZ s.r.o. társaság (székhelye:  U Hvězdy 1451/4, Břevnov,  162 00 Praha 6, statisztikai számjele: 07195559, bejegyzésre került a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 296392. sz. betét (a továbbiakban csak: „eladó”) e kereskedelmi feltételei (a továbbiakban csak: „kereskedelmi felételek”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban csak: „Polgári Törvénykönyv”)1751. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban szabályozzák az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban csak: „vevő”) között az eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban csak: „adásvételi szerződés”) kapcsolatban vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogokat és kötelességeket. A webáruházat az Eladó underarmour.hu internetes címen található weboldalán (a továbbiakban csak: „weboldal”), a weboldal felületén (a továbbiakban csak: „webáruház felülete”) keresztül üzemelteti.

1.2. A kereskedelmi feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, amikor az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki vállalkozói tevékenysége, vagy szakmája önálló gyakorlása keretében jár el az árurendelés során.

1.3. A kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekről az adásvételi szerződésben lehetséges megállapodást kötni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és a kereskedelmi eltételek magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető meg.

1.5. Az eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti a kereskedelmi feltételek szövegét. E rendelkezés azonban nem érinti a kereskedelmi feltételek korábbi hatályos szövege alapján kötött egyes adásvételi szerződésekből eredő jogviszonyokat, valamint az azokból eredő jogokat és kötelességeket, beleértve az ilyen adásvételi szerződések megszegéséből eredő jogokat és kötelességeket is.

2. Felhasználói fiók

2.1.A vevőnek a weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet saját felhasználói felületéhez. A vevő saját felhasználói felületéről (a továbbiakban csak: „felhasználói fiók”) végezheti el az áru megrendelését. A vevő saját felhasználói felületéről rendelhet árut. A felhasználói fiókba történő regisztrálásával a vásárló elfogadja e kereskedelmi feltételeket. A vásárló regisztráció nélkül is végrehajthatja az árurendelést, közvetlenül a webáruház felületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az árurendelés során a vevő köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vevő részéről a felhasználói fiókban és az árurendelés során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát. A felhasználói fiókba történő bejelentkezéssel a vásárló elfogadja ezen kereskedelmi feltételeket.

2.4. A vevő nem jogosult engedélyezni harmadik személyeknek a felhasználói fiók használatát.

2.5.Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, nevezetesen olyan esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve a kereskedelmi feltételeket is) eredő kötelezettségeit.

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, főként az eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. Ajándékutalványok és kedvezménykódok

3.1. Az ajándékutalványok és kedvezménykódok kedvezményre jogosítanak az áru vételárából (ajándékutalvány esetén az áru szállításával kapcsolatos költségekből is), beleértve a hozzáadottérték-adót is. A Vevő a kedvezményt az Eladóval kötött egyedi adásvételi szerződések keretében érvényesítheti, mégpedig a megvásárolt ajándékutalványon vagy kedvezménykódon szereplő kód, vagy a kedvezménykód megadásával a megrendelésben (lásd e kereskedelmi feltételek 4.4. cikke). Ezek elektronikus (virtuális) ajándékutalványok és kedvezménykódok, amelyek mindegyike meghatározott összegű kedvezményre jogosít, és meghatározott érvényességi időre korlátozódhat. Az ajándékutalványok és/vagy kedvezménykódok beváltásának további feltételeit a webáruház felületén meghatározott szabályok szabályozhatják.

3.2. Amennyiben az ajándékutalvány és/vagy kedvezménykód érvényességi ideje korlátozott, a vevő csak annak lejárta előtt jogosult felhasználni az ajándékutalványt vagy a kedvezménykódot. Ha az ajándékutalvány és/vagy kedvezménykód beváltása nem történik meg az érvényességi idő lejárta előtt, akkor az ajándékutalvány és/vagy az áru vételárára vonatkozó kedvezmény érvényesítésének joga kompenzáció nélkül megszűnik (a kedvezmény készpénzben történő kifizetése, valamint az ajándékutalvány és/vagy kedvezménykód fel nem használt értékének bármilyen más kompenzációja kizárt).

3.3. Sem az ajándékutalvány, sem a kedvezménykód nem cserélhető (visszamenőleg) pénzre.

3.4.Az ajándékutalvány többször is érvényesíthető, mindaddig, amíg kedvezmény összege, amelyre az ajándékutalvány a vásárlót feljogosítja, ki nem merül. Az ajándékutalvány kedvezményes árura is érvényesíthető. Az ajándékutalvány az áru kiszállításával kapcsolatos költségek (egy részének) fedezésére is érvényesíthető.
kedvezménykód csak egyszer (egy alkalommal) használható fel. A kedvezménykódból eredő kedvezményre való jogosultság csak az áru vételárából adható kedvezményként érvényesíthető, a szállítási költségből adható kedvezményként nem. A kedvezménykód érvényesítésének feltétele az áru egy bizonyos minimális vételárért történő megvásárlása.

3.5. Abban az esetben, ha az ajándékutalvány vagy kedvezménykód érvényesítése az érvényesítés feltételeivel ellentétesen történik, az eladónak joga van elutasítani az így érvényesített ajándékutalványt és/vagy kedvezménykódot, és elállni a megkötött adásvételi szerződéstől.

4. Az adásvételi szerződés megkötése

4.1 Az áruknak a webáruház felületén történő valamennyi bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazandó. A webáruház felületén elhelyezett kötelezettségvállalás tartalmára vonatkozó valamennyi információ tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen áru vonatkozásában adásvételi szerződést kötni, kivéve azon eseteket, amikor a kötelezettségvállalás tartalmát érintő adatok kötelező jellegét a fogyasztóvédelemre vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezések határozzák meg, nevezetesen amint az a Polgári Törvénykönyv 1822. § rendelkezéseiből következik, a vállalkozó és a fogyasztó pedig kifejezetten másként állapodtak meg egy bizonyos követelménnyel kapcsolatban.

4.2. A webáruház felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok a webáruház felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

4.3 A webáruház felülete az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat is tartalmaz. A webáruház felületén felsorolt áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru kiszállítása a Magyarország területén történik.

4.4 Az áru megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a webáruház felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap információkat tartalmaz nevezetesen:

  1. 4.4.1.a megrendelt árukról, azok számáról, színéről és méretéről (a megrendelt árukat a vásárló „helyezi be” a webáruház felületének elektronikus bevásárló kosarába),
  2. 4.4.2.a megrendelt áru kívánt szállítási módjáról és az áru kifizetésének módjáról.
  3. 4.4.3.az áru kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen „megrendelés”).

4.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja a vevő részéről a megrendelésben megadott adatokat, illetve a vevő a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerheti és kijavíthatja. A vevő a „megrendelés befejezése” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak, és ezzel egyidejűleg megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta ezen kereskedelmi feltételeket. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés beérkezését, illetve annak pontosítását haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a vevő felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címén (a továbbiakban: „vevő elektronikus címe”)

4.6. A megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, becsült szállítási költség) az eladó mindig jogosult a vevőtől további pontosítást és/vagy a megrendelés megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

4.7. A szerződéses kapcsolat az eladó és a Vevő között a megrendelés átvételének (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó elektronikus levélben küld a vevőnek a vevő elektronikus levelezési címére.

4.8.A Vevő hozzájárul a távkommunikációs eszközöket használatához az adásvételi szerződés megkötése során. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távkommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

5. Az áru ára és a fizetési feltételek

5.1 Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:

 • utánvétellel készpénzben a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • nem készpénzben, számlára történő átutalással;
 • nem készpénzben, fizetési rendszeren keresztül;
 • nem készpénzben, bankkártyával, mégpedig bármikor, internetes alkalmazás (fizetési átjáró) útján, fizetési terminál útján, vagy készpénzben a futárnál az áru átvételekor.

5.2. A vételárral együtt a Vevő köteles megfizetni az eladónak a szerződés szerinti összegben az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

5.3. az eladó nem kér a vevőtől előleget vagy más hasonló kifizetést. Ez nem érinti a kereskedelmi feltételek 5.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

5.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül esedékes, ellenkező esetben a megrendelés törlésre kerül.

5.5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó azonosítójának feltüntetésével megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő vételár-fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeg az eladó számláján jóváírásra kerül.

5.6. Az eladó köteles a vevő részére az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóügyi dokumentumot - számlát - kiállítani. Az eladó az általános forgalmi adó befizető. Az eladó az adóügyi dokumentumot - számlát az áru árának kifizetését követően állítja ki a vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus címére.

5.7. Nem vonhatók össze egymással áru árára vonatkozó esetleges kedvezmények, amelyeket az eladó nyújtott a vevőnek.

6. Az adásvételi szerződéstől való elállás - az áru visszaküldése

6.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezései értelmében a Vevő nem állhat el többek között a Vevő kívánsága szerint vagy a Vevő személye számára módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, gyorsan romló áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint olyan áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan lezárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződéstől, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint hang- vagy képfelvétel, illetve számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, ha a fogyasztó megbontotta eredeti csomagolásukat.

6.2. Ha ez nem a 6.1. cikkben megjelölt eset, vagy bármely más olyan esetben, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől indokolás nélkül elállni az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, vagy az eladó által meghosszabbított harminc (30) napos határidőn belül, azzal, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, e határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjával kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az eladó rézére. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány mintát, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi, azonban ez nem szükséges. Ha a vevő (fogyasztó) a fenti formanyomtatvány használatával eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó szöveges formában visszaigazolja kézhezvételét a fogyasztónak. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az eladó telephelyének címére (Frogman s.r.o. / 22090C East Gate Business park B1 - Magyar Posta Budapest 1958 Hungary) vagy az eladó info@uaretail.hu elektronikus postacímére küldheti.

6.3. A kereskedelmi feltételek 6.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított harminc (30) napon belül vissza kell küldeni az eladónak a következő címre: Frogman s.r.o. / 22090C East Gate Business park B1 - Magyar Posta Budapest 1958 Hungary. A fent említett 30 napos határidőt bemegtartottnak kell tekinteni, ha az árut ezen időszakon belül elküldik. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton - ebben az esetben Ön az áru visszaküldésének közvetlen költségeit legfeljebb 3500 HUF becsült összegben viseli.

6.4. A kereskedelmi feltételek 6.2. cikke szerinti elállás esetén az eladó köteles a vevőtől kapott pénzeszközöket a szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszaadni a Vevőnek, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől átvette. Ha a fizetés készpénz nélkül, bankkártya útján történt, a vevő e kereskedelmi feltételek megerősítésével hozzájárul ahhoz, hogy az eladó átutalással adja vissza az összeget azon számlára, amelyhez a konkrét bankkártya kapcsolódik. Az eladó számlára történő átutalással akkor is visszautalhatja a pénzt a vevőnek, ha a vevő ehhez hozzájárul (vagy ha a vevő ezt maga kéri, különösen az elállási formanyomtatványon keresztül), a vevőnek pedig nem merülnek fel ezzel kapcsolatban további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó addig nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszautalni, amíg a vevő az árut vissza nem küldi az eladónak, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

6.5. Ha a vevő az eladó által felajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az eladó a megkötött adásvételi szerződés szerinti áruk szállítási költségét a legolcsóbb felajánlott szállítási módnak megfelelő összegben téríti meg a vevőnek (a személyes átvétel kivételével).

6.6. A vevő csupán az áru olyan értékcsökkenéséért felel, amely az áru jellegének és tulajdonságainak - beleértve funkcionalitását is - megismeréséhez szükséges módtól eltérő kezeléséből ered. Az áruban bekövetkezett kár miatti kártérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe. Az eladó szöveges formában tájékoztatja a vevőt (fogyasztót)a vételár (egy részének) visszatérítéséről és erről a beszámításról, valamint az áru csökkentett értékére vonatkozó tényekről.

6.7. Ha az adásvételi szerződés megkötését követően olyan tény merül fel, amely miatt a megrendelt árut nem lehet leszállítani (pl. az áru sérült, nincs raktáron, stb.), az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ebben az esetben az eladó a vételárat 14 napon belül visszafizeti a vevőnek, átutalással, a vevő által megjelölt számlára.

6.8. Ha a vevő az áruval együtt ajándékot is kap, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a bontó feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaszolgáltatni az eladónak.

6.9. Kártyával történő fizetés esetén a pénzösszeg a kártyához kapcsolódó számlára kerül visszatérítésre.

 

 

 7. Az áru szállítása és átadása

7.1.Abban az esetben, ha a szállítás módjáról a vevő külön kérését alapul véve történt megállapodás, a vevő viseli az e a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és esetleges többletköltséget.

7.2. Ha az eladó az adásvételi szerződés értelmében köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

7.3. Amennyiben a vevő részéről felmerülő okokból az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

7.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni erről a fuvarozót. Abban az esetben, ha a csomagoláson olyan sérülés látszik, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő megtagadhatja a küldemény átvételét a fuvarozótól.

7.5. A szerződő felek áruszállítással kapcsolatos egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben eladó kiadott ilyen feltételeket.

8. Hibás teljesítésből eredő jogok

8.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §§, 2099-2117. §§ és 2161-2174. §§) szabályozzák, különösen:

az 1922. §

Ha a megszerző jogosan kifogásolta a hibát az eladónál, a hiba kifogásolására rendelkezésre álló határidő nem telik azon időtartam alatt, amíg a megszerző nem használhatja a hibás tárgyat.

az 1924. §

Akit megillet a hibás teljesítésből eredő jog, az e jog érvényesítése során észszerűen felmerült költségei megtérítésére is jogosult. Ha azonban a kártérítéshez fűződő jogát nem érvényesíti a hiba kifogásolására megszabott határidő lejártát követő egy hónapon belül, a bíróság nem ismeri el e jogot, ha az eladó arra hivatkozik, hogy a kártérítéshez fűződő jogát nem érvényesítette időben.

az 2106. §

A vevő a hiba bejelentése alkalmával vagy a hiba bejelentését követően haladéktalanul tájékoztatja az eladót az általa választott jogról. A vevő az eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg választását; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba megjavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul. Ha az eladó ésszerű határidőn belül nem javítja meg a hibát, vagy arról értesíti a vevőt, hogy nem javítja meg a hibát, a vevő a hiba kijavítása helyett ésszerű árengedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.

 • 2161
  Az eladó felel a vevővel szemben azért, hogy az áru átvételekor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy a tárgy
  (a) megfelel a megállapodás szerinti leírásnak, típusnak és mennyiségnek, valamint a minőségnek, funkcionalitásnak, kompatibilitásnak, átjárhatóságnak és egyéb megállapodás szerinti jellemzőknek,
  (b) alkalmas arra a célra, amelyre a vevő igényli, és amelyhez az eladó hozzájárult; és
  (c) a megállapodás szerinti tartozékokkal és használati utasítással együtt került leszállításra, beleértve az összeszerelési vagy telepítési utasításokat is.
  Az eladó felel a vevővel szemben azért, hogy a megállapodás szerinti tulajdonságokon túlmenően
  (a) a tárgy alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen jellegű tárgyat általában használják, figyelembe véve harmadik személyek jogait, a jogszabályokat, a műszaki szabványokat vagy az iparági viselkedési kódexeit is, ha nincsenek műszaki szabványok,
  (b) a tárgy mennyiségében, minőségében és egyéb jellemzőiben - beleértve a tartósságot, a funkcionalitást, a kompatibilitást és a biztonságot - megfelel az azonos típusú tárgyak szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat, beleértve az eladó vagy az azonos szerződéses láncban szereplő más személy nyilvános nyilatkozatait, különösen a reklámot vagy a címkézést,
  (c) a tárgy olyan tartozékokkal kerül leszállításra, beleértve a csomagolást, az összeszerelési utasításokat és egyéb használati utasításokat is, amelyeket a vevő észszerűen elvárhat; és
  (d) a tárgy minőségében vagy kivitelezésében megfelel azon mintának vagy mintadarabnak, amelyet az eladó a szerződés megkötése előtt a vevőnek átadott.
  (5) Ha a hiba az átvételtől számított egy éven belül jelentkezik, úgy kell tekinteni, hogy a tárgy már az átvételkor hibás volt, kivéve, ha a tárgy jellege vagy a hiba ezt kizárja. Ez a határidő nem telik azon időszak alatt, amíg a vevő nem tudja használni a tárgyat, ha a hibát jogosan kifogásolta.
  § 2165
  (1) A vevő a tárgyon az átvételtől számított két éven belül megjelenő hibát kifogásolhatja.
  § 2167
  (1) A vevőt nem illeti meg a hibás teljesítésből eredő jog, ha a hibát ő maga okozta.
  (2) Nem minősül a tárgy hibájának a tárgy rendes használatából eredő elhasználódás, illetve használt tárgy esetében a korábbi használat mértékének megfelelő elhasználódás.
  § 2169
  (1) Ha a tárgy hibás, a vevő követelheti a hiba megszüntetését. Választása szerint kérheti új, hibátlan tárgy leszállítását, vagy a tárgy megjavítását, kivéve, ha a hiba megszüntetésének választott módja lehetetlen vagy a másikhoz képest aránytalanul költséges; ennek értékelése során figyelembe kell venni különösen a hiba jelentőségét, azon értéket, amellyel a tárgy a hiba nélkül rendelkezett volna, valamint azt, hogy a hiba megszüntethető-e a másik módszerrel a vevő számára okozott jelentős kellemetlenségek nélkül.
  (2) Az eladó megtagadhatja a hiba kijavítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul költséges, különös tekintettel a hiba jelentőségére és arra az értékre, amellyel a tárgy a hiba nélkül rendelkezett volna.
  § 2171
  (1) A vevő ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől, ha
  (a) az eladó megtagadta a hiba kijavítását, vagy azt nem a 2170. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően javította ki,
  (b) a hiba ismételten jelentkezik,
  (c) a hiba lényeges szerződésszegésnek minősül; vagy
  (d) az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba nem orvosolható ésszerű időn belül vagy a vevő számára okozott jelentős kellemetlenségek nélkül.
  (2) Az ésszerű árengedményt a hibátlan tárgy és a vevőnek leszállított hibás tárgy értéke közötti különbségként kell meghatározni.
  § 2172
  A hiba annál az eladónál kifogásolható, akitől a tárgyat vásárolták. Ha azonban a hiba javítására egy másik személy került kijelölésre, aki az eladó helyén, vagy a vevőhöz közelebbi helyen található, a vevő a javítással megbízott személynél kifogásolja a hibát.

8.2. Az eladó felel a vevővel szemben azért, hogy az áru átvételekor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vevővel szemben, hogy amikor a vevő átveszi az árut:

8.2.1. az áru rendelkezik a felek között létrejött megállapodás szerinti tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, illetve azon tulajdonságokkal, amelyeket tekintettel az áru jellegére és az általuk végzett reklám alapján a vevő elvárt.

8.2.2.az áru alkalmas arra a használati célra, amelyet az eladó megjelöl, vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják,

8.2.3.az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a szerződés szerinti mintának vagy mintadarabnak, amennyiben a minőség vagy kivitelezés az elfogadott minta vagy mintadarab alapján került meghatározásra,

8.2.4. az áru megfelelő mennyiségű, színű és méretű; és

8.2.5. az áru megfelel a jogszabályi követelményeknek.

8.3. A kereskedelmi feltételek 8.2. cikkében szereplő rendelkezések nem alkalmazandók a csökkentett áron értékesített árura olyan hiba esetén, amely miatt csökkentett árban állapodtak meg, az áru Vevő által okozott hibájára, az áru szokásos használatából eredő elhasználódására, a használt áru olyan hibájára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a Vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

8.4. Ha a hiba az átvételtől számított tizenkét hónapon belül jelentkezik, úgy kell tekinteni, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. E 12 hónapos határidő lejárta után a vevőnek kell bizonyítania állítását, hogy a hiba már az átvételkor is fennállt. A vevő a fogyasztási cikkekben megjelenő hibákból eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult érvényesíteni. Az eladó részéről a vásárláshoz adott ajándékra nem vonatkozik a jótállás, illetve az eladó hibafelelőssége.

8.5. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladó Frogman s.r.o. / 22090C East Gate Business park B1 - Magyar Posta Budapest 1958 Hungary címen található telephelyén érvényesíti a vevő felé. A kifogás érvényesítése időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fogyasztó egyoldalú jogi aktusával kifejezi a hibás teljesítésből eredő jogainak érvényesítésére irányuló akaratát, azaz amikor először tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a tárgy hibás, és milyen igényeket támaszt. Az áru hibájának érvényesítéséhez a vevő az eladó részéről rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány mintát használhatja, amely a kereskedelmi feltételek mellékletét képezi.

8.6. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az eladó hibákért viselt felelősségével kapcsolatban az eladó Panaszkezelési eljárásrendje szabályozhatja.

9. A felek egyéb jogai és kötelességei

9.1.A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg

9.2.Az eladót a vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja értelmében.

9.3.Az eladó a fogyasztói panaszok peren kívüli intézését az  info@uaretail.hu elektronikus címen biztosítja. Az eladó a vevő panaszának rendezéséről tájékoztatást küld a vevő elektronikus címére.

9.4.Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi. A személyes adatok védelme területén a felügyeletet az Adatvédelmi Hatóság gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott körben többek között a fogyasztóvédelemről szóló, többször módosított 634/1992 Sb. sz. törvény betartásának felügyeletét látja el.

9.5. A vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében, és nem jogosult kérni az adásvételi szerződés újratárgyalását.

10. A személyes adatok védelme

10.1. Ha a vevő természetes személy, személyes adatainak védelme a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) megfelelően biztosított.

10.2. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó (i) a vevővel kötött adásvételi szerződés teljesítése céljából (esetleg annak megkötéséről és/vagy módosításáról folytatott tárgyalások céljából is) és/vagy (ii) a vevővel kötött megállapodás alapján a felhasználói fiók fenntartása céljából a vevő alábbi személyes adatait kezeli: vezetéknév és utónév, lakcím, személyi azonosítószám, adóazonosító jel, elektronikus postacím, telefonszám, illetve egyéb kiegészítő adatok, mint például szállítási cím, lakás száma, emelete. A fenti személyes adatokat az eladó mint adatkezelő, az árukat szállító személyek pedig mint adatfeldolgozók kezelik. A személyes adatok kezelése elsősorban gyűjtésük, adathordozókra történő mentésük, módosításuk vagy megváltoztatásuk, lekérdezésük, felhasználásuk, szállítónak és esetleg más személyeknek történő továbbításuk (ha a vevő beleegyezik), tárolásuk, válogatásuk vagy összekapcsolásuk, zárolásuk és megsemmisítésük formájában történik. E személyes adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének időtartama alatt és az adásvételi szerződés teljesítését követően az elévülési idők lejártáig (azaz általában az adásvételi szerződés teljesítését követő három évig), illetve a vevő felhasználói fiókjának fenntartása alatt (azaz a vevő részéről történő törlésükig) kezeljük.

10.3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi elveket itt találja. 

10.4. A vevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház felületén történő megrendeléskor) köteles helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, és köteles az eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

10.5. A vevő személyes adatainak kezelésével a eladó harmadik félt, mint adatfeldolgozót is megbízhat. Az árut szállító személyek kivételével a személyes adatokat az eladó a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

10.6. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történik.

10.7. A vevő megerősíti, hogy az átadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy ez a személyes adatok önkéntes átadása.

10.8. A megrendelés létrehozása során a vevő hozzájárulhat ahhoz is, hogy az eladó személyes adatait marketing céljára feldolgozza, különösen az eladó kereskedelmi közleményeinek és egyéb marketingtevékenységeinek továbbítása keretében. A hozzájárulás a következő körben érinti a személyes adatokat: vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám. A vevő személyes adatainak marketing célú feldolgozása a vevő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb öt évig történik, kivéve, ha a hozzájárulást időközben megújítják. A személyes adatok kezelése elsősorban gyűjtésük, adathordozókra történő mentésük, elérhetővé tételük, módosításuk vagy megváltoztatásuk, lekérdezésük, felhasználásuk, továbbításuk (ha a vevő beleegyezik), tárolásuk, válogatásuk vagy összekapcsolásuk, zárolásuk és megsemmisítésük formájában történik.

A személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az adásvételi szerződés megkötését.

10.9. Az eladó felhívja a vevő figyelmét, hogy a vevő adatai felvehetők a fogyasztóvédelemről szóló, többször módosított 634/1992 Sb. sz. törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) 20z. § értelmében létrehozott nyilvántartásba.

11. Kereskedelmi közlemények küldése és a sütik tárolása

11.1. A vevő tudomásul veszi, hogy elektronikus címére az eladó árujával, szolgáltatásaival vagy üzemével kapcsolatos információkat küldhet kereskedelmi közlemények formájában. A vevő a felhasználói fiókjában vagy az egyes kereskedelmi közlemények végén található linken keresztül bármikor lemondhatja a kereskedelmi közlemények küldését.

A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó cookie-kat használ a weboldalán. A sütik feldolgozására és használatára külön szabályzat vonatkozik, amely itt található.

 

12. Kézbesítés

12.1 A vevőnek a vevő elektronikus címére lehet kézbesíteni.

13. Fogyasztói viták peren kívüli rendezése

13.1. Az eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy a fogyasztóvédelmi törvény értelmében joga van az eladóval kötött adásvételi szerződésből eredő viták peren kívüli rendezésére. A vevő peren kívüli vitarendezésre vonatkozó joga érvényesítésének előfeltétele az eladóval előzetesen folytatott sikertelen közvetlen tárgyalás. 

13.2. Amennyiben a vevő élni kíván az adásvételi szerződésből eredő vitájának peren kívüli rendezéséhez való jogával a kereskedelmi feltételek 13.1. cikke értelmében, a fogyasztói vita peren kívüli rendezésének kezdeményezésére irányuló javaslatával a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez fordulhat, amely fogyasztóvédelmi törvény értelmében az eladó és a vevő között megkötött adásvételi szerződések esetében a fogyasztói viták peren kívüli rendezésében illetékes szervezet. További információ a Cseh Kereskedelmi Felügyelet honlapján található a  http://www.coi.cz/ URL címen.

13.3. A fogyasztói vita peren kívüli rendezésének kezdeményezésére irányuló kérelmét a vevő írásban vagy szóban jegyzőkönyv készítésével, vagy elektronikus úton, a Cseh Kereskedelmi Felügyelet honlapján található online űrlap igénybevételével (az űrlap elérhető  https://adr.coi.cz/cs címen), elfogadott elektronikus aláírással ellátva, vagy a javaslatot benyújtó Vevő adatpostafiókja útján elküldve nyújthatja be. Amennyiben a kérelem 10 napon belül visszaigazolást nyer, vagy az első mondatban megjelölt módszerek valamelyikével kiegészítésre kerül, a kérelem más technikai eszközök segítségével, nevezetesen telefaxon vagy nyilvános adathálózaton keresztül is benyújtható, elfogadott elektronikus aláírás használata nélkül. A kérelemhez csatolni kell azon tény igazolását, hogy a vevőnek nem sikerült közvetlenül az eladóval rendezni a vitát, valamint a vevő részéről állított tényeket bizonyító egyéb dokumentumokat, amennyiben rendelkezésre állnak.

14. Záró rendelkezések

14.1. Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a jogviszonyra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező erejű jogszabályokból eredő jogait.

14.2. Ha a kereskedelmi feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

14.3. Az adásvételi szerződést, beleértve a kereskedelmi feltételeket is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

14.4.A kereskedelmi feltételek része az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa.

14.5. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím USRetail CZ s.r.o. U Hvězdy 1451/4 Břevnov, 162 00 Praha 6 - Csehország; elektronikus postacím info@uaretail.hu; telefon +361 998 9238.

Kelt Prágában 2023. 3. 1én

Kereskedelmi feltételek, érvényességük kezdete 2023. 3. 1